img
Organizing Committee
Organizing Chairpersons


Dr. Kotturesh H. A.

Dr. L. H. Bidari

Dr. Kishore Kumar

Organizing Co – Chairpersons


Dr. Praveen Venkatgiri

Dr. Pradeep G C M

Chief Organizing Secretary


Dr. Siddu Charki

Organizing Secretaries


Dr. Shreeshail Gidaganti

Dr. Sandeep H.

Dr. Prashant Gowda

Dr. Kumar S. R.

NNF Karnataka Office Bearers


Dr. Archana Bilagi

Dr. Sahana Devadas

Dr. Maneesha

Dr. Abhishek Phadke

FOGSI Vijayapura

Dr. Tilotamma Naidu
Dr. Manisha Agarwal
Dr. Vidya Thobbi
Dr. Jyoti Korbu

IAP Vijayapura

Dr. R. H. Gobbur
Dr. Parikshit Koti
Dr. Anil Sajjan